Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
12/04/2019

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ С ГОСТ-ЛЕКТОРИ ОТ ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА ОТ ПРОВИНЦИЯ ДЖАНГШИ

още...

11/26/2019

Информация за предоставяне на копия от картите за научна оценка на проектни предложения от Конкурси 2019

още...

11/22/2019

Фонд "Научни изследвания" информира, че класирането в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г." и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в седем от научните области е налично тук:

За "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.": https://www.fni.bg/?q=node/1019

още...

11/21/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

още...

11/07/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че на 28 ноември 2019 г. предстои да бъде обявен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма ICT-AGRI-FOOD. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор

още...

11/01/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че през месец декември 2019 г. предстои да бъде обявен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма CHIST-ERA.

http://www.chistera.eu/call-2019-pre-announcement

още...

11/01/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма ERA NET RUS PLUS. Програмата има за цел да укрепи и разшири партньорствата в научно-изследователската сфера между страните-членки на ЕС, асоциираните страни-членки, страните от Европейското икономическо пространство и Русия.

още...

10/28/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че на 26 октомври 2019 г. в гр. София беше подписан Меморандум за разбирателство между Фонд „Научни изследвания“ и Националната фондация за природни науки на Китайската народна република (National Natural Science Foundation of China, NSFC). На провелата се работна среща бяха обсъдени възможности за общи проекти и бъдещи съвместни научни конференции. По време на посещението си в България, китайската делегация, водена от вицепрезидента на Фондацията, проф.

още...

10/25/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти. Решение за параметрите на този конкурс Изпълнителният съвет е взел с Протокол № 7 от 17 май 2019 г.:

„Да се финансират 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв. и прогнозен бюджет за конкурса 750 000 лв. като се финансира по един проект в следните тематични области:

още...

Pages

Subscribe to Front page feed