02/01/2016

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, по природни науки, по биология и медицински науки и по двустранно и международно сътрудничество. Бяха приети документи във връзка с националното съфинансиране на проекти по програмата COST. Беше представена информация за работата по проекта за нов Правилник на ФНИ. Бяха обсъдени варианти за бюджет на ФНИ за 2016 г.

още...

01/28/2016

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на ръководителите на договори с отчетен първи етап на изпълнение

Уважаеми госпожи и господа,

още...

01/27/2016

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по технически науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по математика и информатика. Беше представена информация за работата по проекта за нов Правилник на ФНИ и писма от Министерството на финансите. Във връзка със заявление от гл.ас. д-р инж. А. Долашки, ръководител на проект, бе проведена среща с външни експерти и председателят на ПНЕК по биология и медицински науки.

още...

12/10/2015

На заседанието беше разгледан текущ доклад от председателя на ПНЕК по двустранно сътрудничество и доклад на ръководител на договор във връзка с предно решение на ИС. Бяха обсъдени и приети промени в Насоките за кандидатстване и придружаващите ги документи за конкурс 2015 г. във връзка с проекта за нов Правилник на ФНИ. Управителят информира ИС, че не могат да бъдат подписани анекси за финансиране на следващи етапи на договори от конкурсите от 2008-2012 г. поради становище на министъра на финасите от 2013 г. във връзка с режима на държавни помощи.

още...

12/09/2015

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по природни науки, ПНЕК по технически науки, ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по математика и информатика. Във връзка с освобождаването на един от членовете на ПНЕК по биология и медицински науки, съставът на комисията беше допълнен с нов член. Беше представена информация от работна група, относно документацията, свързана с разработването на софтуер за управление на проекти на ФНИ.

още...

11/27/2015

Уважаеми учени - членове на Изпълнителния съвет, членове на Постоянните научни комиси и рецензенти във Фонд "Научни изследвания"

Имам удоволствието да Ви съобщя, че днес бяха извършени плащания по поети към Вас финансови ангажименти от страна на Фонда.

Отново Ви изказваме нашите благодарности за добре свършената работа и проявеното търпение.

още...

11/06/2015

На заседанието бяха обсъдени докладите от председателите на ПНЕК по технически науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по обществени и хуманитарни науки в изпълнение решението на ИС от 25.09.2015 г. за  преглед на договори, подписани в периода 2008 г. - 2011 г., по отношение на тип на научните изследвания в съответствие с Регламент на ЕС № 800/2008. Във връзка с освобождаването на двама от членовете на ПНЕК по биология и медицински науки на предни заседания, съставът на комисията беше допълнен с нови членове.

още...

11/04/2015

На заседанието беше прието решение за подписване на анекси и финансиране на етап от проектите по конкурс „Университетски нучноизследователски комплекси - 2009 г.“ Бяха обсъдени докладите от председателите на ПНЕК по математика и информатика, ПНЕК по селскостопански науки и ПНЕК по природни науки в изпълнение решението на ИС от 25.09.2015 г. за  преглед на договори, подписани в периода 2008 г. - 2011 г., по отношение на тип на научните изследвания в съответствие с Регламент на ЕС № 800/2008. Бяха разгледани текущи доклади, постъпили от ПНЕК.

още...

11/04/2015

На заседанието бяха приети промени в текста на Договор за безвъзмездна финансова помощ на научноизследователски проекти в «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.» и бяха утвърдени Насоки и методика за конкурса. Беше разгледан доклад за промяна в състава на ПНЕК по биология и медицина. Беше обсъдено създаването на база-данни с оценители на проекти. Беше разгледана информация за приемането на нов Правилник на Фонда.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed