Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование, степен „бакалавър” професионална направление икономика, 5 години професионален опит в областта на счетоводството и финансите, добра компютърна грамотност и владеене на счетоводен софтуер, познаване и ползване на финасово – счетоводните нормативни актове, да е запознат със Закона за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания”, Закон за обществените поръчки, Закон за счетоводството, Закона за държавния бюджет, Закон за задълженията и договорите, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за публичните финанси.
Характер на работата: Да ръководи и конролира цялостната счетоводна дейност на Фонд „Научни изследвания“, да изготвя първичните и официалните счетоводни документи, да подписва всички документи от финансов характер, изготвя бюджета на фонда, да подпомага ръководството във финансово – счетоводната и икономическа дейност.

Необходими документи за кандидатстване:
1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;
2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;
3. копие от дипломата за завършено висше образование;
4. копие от трудова и/или служебна книжка;
5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

Условия за провеждане на конкурса:
За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.
Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“.

Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728; 0887691955

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

1. Виолета Манолова Толева
Тестът ще се проведе на 13.01.2020 г. от 10 ч.