Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Разработване на специализиран софтуер - регистър за кандидатстване и управление на проекти във Фонд "Научни изследвания"