Нов сайт на Фонд "Научни изследвания"

bnsf.bg

На 25 март 2023 г. се навършиха 15 години от обявяването на  Фонд „Научни изследвания“ за самостоятелно юридическо лице.

Фонд Научни изследвания на 15 години

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1 Фонд „Научни изследвания” организира церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

Ще бъдат връчени грамоти на до два успешни проекти по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ.

Ще бъдат изнесени кратки презентации на постигнатите резултати от работата по тези проекти и ползата на обществото от тях.

Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на тържествената церемония.

Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
08/05/2020

На основание на постъпила жалба до Административен съд - София град във връзка с конкурса  „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“, Изпълнителният съвет на ФНИ отлага подписването на договорите по проектите, определени за финансиране по конкурса.

още...

08/04/2020

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по част от научните области на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, срокът за подаване на заявления се удължава до 2 септември 2020 г.

Линк към страницата с поканата: http://fni.bg/?q=node/1141

още...

08/04/2020

ВНЕК по двустранно сътрудничество е готова с проверката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“.

още...

07/28/2020

Във връзка със значителното удължаване на срока за подаване проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия и поради големия брой постъпили проектни предложения, Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за промяна на сроковете по оценяване на проектните предложения по конкурса:

Административна проверка: до 15.08.2020 г.

още...

07/08/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за участие с проекти в два паралелни съвместни конкурса за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS).

още...

07/02/2020

С постановление на Министерски Съвет е одобрен бюджет до 4 млн. лв. за 2020 г. за провеждане на нов конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални научни изследвания.

още...

07/02/2020

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, осъществена от ВНЕК по тематичните направления на конкурса, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“ се допускат до научно оценяване на проектните предложения.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed