Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
02/26/2016

На заседанието бяха обсъдиха промени в проекта за Правилник на ФНИ във връзка с промените в Закона за насърчаване на научните изследвания. Бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество и по технически науки. По доклад на председателя на ВНЕК по програма COST беше взето решение за финансиране на нови проекти по програмата COST. Беше приета процедура за финансова подкрепа за организиране на научни конференции в България.

още...

02/22/2016

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество и на селскостопански науки и доклад с предложение за участие на ФНИ в проект по схема ЕРА – НЕТ за съфинансиране по програма Хоризонт 2020. Разгледано беше запитване относно финансов одит от лицензиран одитор. Бяха обсъдени варианти за ГОП на ФНИ за 2016 г. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

още...

02/01/2016

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, по природни науки, по биология и медицински науки и по двустранно и международно сътрудничество. Бяха приети документи във връзка с националното съфинансиране на проекти по програмата COST. Беше представена информация за работата по проекта за нов Правилник на ФНИ. Бяха обсъдени варианти за бюджет на ФНИ за 2016 г.

още...

01/28/2016

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на ръководителите на договори с отчетен първи етап на изпълнение

Уважаеми госпожи и господа,

още...

01/27/2016

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по технически науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по математика и информатика. Беше представена информация за работата по проекта за нов Правилник на ФНИ и писма от Министерството на финансите. Във връзка със заявление от гл.ас. д-р инж. А. Долашки, ръководител на проект, бе проведена среща с външни експерти и председателят на ПНЕК по биология и медицински науки.

още...

12/10/2015

На заседанието беше разгледан текущ доклад от председателя на ПНЕК по двустранно сътрудничество и доклад на ръководител на договор във връзка с предно решение на ИС. Бяха обсъдени и приети промени в Насоките за кандидатстване и придружаващите ги документи за конкурс 2015 г. във връзка с проекта за нов Правилник на ФНИ. Управителят информира ИС, че не могат да бъдат подписани анекси за финансиране на следващи етапи на договори от конкурсите от 2008-2012 г. поради становище на министъра на финасите от 2013 г. във връзка с режима на държавни помощи.

още...

12/09/2015

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по природни науки, ПНЕК по технически науки, ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по математика и информатика. Във връзка с освобождаването на един от членовете на ПНЕК по биология и медицински науки, съставът на комисията беше допълнен с нов член. Беше представена информация от работна група, относно документацията, свързана с разработването на софтуер за управление на проекти на ФНИ.

още...

11/27/2015

Уважаеми учени - членове на Изпълнителния съвет, членове на Постоянните научни комиси и рецензенти във Фонд "Научни изследвания"

Имам удоволствието да Ви съобщя, че днес бяха извършени плащания по поети към Вас финансови ангажименти от страна на Фонда.

Отново Ви изказваме нашите благодарности за добре свършената работа и проявеното търпение.

още...

11/06/2015

На заседанието бяха обсъдени докладите от председателите на ПНЕК по технически науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по обществени и хуманитарни науки в изпълнение решението на ИС от 25.09.2015 г. за  преглед на договори, подписани в периода 2008 г. - 2011 г., по отношение на тип на научните изследвания в съответствие с Регламент на ЕС № 800/2008. Във връзка с освобождаването на двама от членовете на ПНЕК по биология и медицински науки на предни заседания, съставът на комисията беше допълнен с нови членове.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed