Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
08/08/2020

На заседанието си от 4.08.2020 г. (от 12:00 ч.), Протокол 32, Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие доклада на Комисията по възраженията относно разглеждане на допустимостта, оценяването и класирането на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“. Дейността на комисията е осъществена в съответствие с процедурите по чл. 61, ал.

още...

08/07/2020

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, осъществена от ВНЕК по Българска научна периодика, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за финансиране на българска научна периодика - 2020 год.“ се допускат до научно оценяване.

още...

08/05/2020

На основание на постъпила жалба до Административен съд - София град във връзка с конкурса  „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“, Изпълнителният съвет на ФНИ отлага подписването на договорите по проектите, определени за финансиране по конкурса.

още...

08/04/2020

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по част от научните области на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, срокът за подаване на заявления се удължава до 2 септември 2020 г.

Линк към страницата с поканата: http://fni.bg/?q=node/1141

още...

08/04/2020

ВНЕК по двустранно сътрудничество е готова с проверката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed