Информация за предстоящ конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 - изследователски проекти

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти. Решение за параметрите на този конкурс Изпълнителният съвет е взел с Протокол № 7 от 17 май 2019 г.:

„Да се финансират 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв. и прогнозен бюджет за конкурса 750 000 лв. като се финансира по един проект в следните тематични области:

-устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;

- информационни и комуникационни технологии;

- здраве и биомедицина.“ ​

Проектите по конкурса да бъдат със срок за изпълнение 3 години като допустими кандидати по конкурса от българска страна, в съответствие с Годишната оперативна програма на ФНИ, ще бъдат:
1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Решението за обявяване на конкурса от ФНИ, конкурсната документация и формулярите за кандидатстване ще бъдат разгледани от Изпълнителния съвет на предстоящото му заседание на 8 ноември 2019 г. След приемане на документите, те ще бъдат съгласувани с Министерството на финансите, след което ще бъде обявен конкурса.

Крайният срок за подаване на проектни предложения към Фонд „Научни изследвания“ ще бъде обявен при публикуване на поканата за конкурса.

Китайската страна е обявила едновременно всички техни конкурси по двустранно сътрудничество с държавите, с които имат споразумения, включително и с България в края на м. септември, като крайната дата за подаване на предложения в Китай е  27 ноември.

За да бъде допуснато до оценяване проектното предложение трябва да бъде подадено и в двете страни. Затова е необходимо да стартирате подготовка и съгласуване на предложения за съвместни проекти с китайските Ви партньори и те да подадат проектното предложение в посочения в тяхната покана срок.

Обявата за конкурса от китайска страна е на следния адрес:
http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2019/201909/t20190930_149079.htm 

Контакти за допълнителна информация:
Любомира Христова, тел. 0884 222 393, ​е-mail: l.gyneva@mon.bg.