Покана за участие в конкурс по Програма ERA NET RUS PLUS

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма ERA NET RUS PLUS. Програмата има за цел да укрепи и разшири партньорствата в научно-изследователската сфера между страните-членки на ЕС, асоциираните страни-членки, страните от Европейското икономическо пространство и Русия.

В конкурса участват финансиращи институции и организации от 14 страни.

 В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните области:

 • Нанотехнологии
 • Здраве
 • Обществени и хуманитарни науки
 • Роботика

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и Русия.
 • Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:
 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 900 000 лева, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (Решение на ИС с Протокол № 12 от 28.08.2019 г.), като се предвижда да бъдат финансирани до 6 проекта с участие на български научни колективи.

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 31 януари 2020 г.

Материалите за предстоящия конкурс са достъпни в сайта на програмата.

https://www.eranet-rus.eu/

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят във ФНИ:

 • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова