Информация относно предстоящото обявяване на конкурс за представяне на проектни предложения по програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ информира, че през месец декември 2019 г. предстои да бъде обявен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма CHIST-ERA.

http://www.chistera.eu/call-2019-pre-announcement

Избраните тематични области за предстоящия конкурс са:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.

 Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 150 000 лева, като ще бъдат финансирани до два проекта с участие на български научни колективи (Решение на ИС, Протокол № 2 от 04.10.2019 г.).

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова