Резултати от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.  

 

ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и взе решение за финансиране на проектни предложения, в съответствие с класирането.

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 80 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

Резултати по научни области:

Н31: Биологически науки – резултати

Н32: Математически науки и информатика – резултати

Н33: Медицински науки – резултати

Н34: Науки за Земята – резултати

Н35: Обществени науки – резултати

Н36: Селскостопански науки – резултати

Н37: Технически науки– резултати

Н38: Физически науки– резултати

Н39: Химически науки резултати

Н40: Хуманитарни науки резултати

Одобрени за финансиране резервни проектни предложения