Одобрени за финансиране резервни проектни предложения

Във връзка с актуализацията на Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2019 г., ИС прие списък на резервни проектни предложения, които да бъдат финансирани по три от конкурсите за 2019 г. Списъците са публикувани на интернет страниците с резултатите от класирането по съответните конкурси:

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.: https://www.fni.bg/?q=node/1019

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.: https://www.fni.bg/?q=node/1020

Конкурс по ННП ВИХРЕН: https://www.fni.bg/?q=node/1031