Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“

1. Цел на процедурата за двустранно сътрудничество

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да сеподпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България,са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

2. Обща информация за двустранната програма

Конкурсът за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019 се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.

Водеща институция по програмата от страна на Китайската народна република е Министерството на науката и технологиите, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

- устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;

- информационни и комуникационни технологии;

- здраве и биомедицина.

Важно: По конкурса са допустими проектни предложения, които вече са подадени от китайска страна към Министерството на науката и технологиите на Китай (MOST) по конкурса, който е обявен от китайска страна през септември 2019 г. и подаването на документи е приключило на 27 ноември 2019 г.

3. Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Останалите критерии за допустимост на кандидатите са определени в Общите условия и Специфичните условия за конкурса.

4. Бюджет

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 750 000 лв., от които 375 000 лв. от бюджета на ФНИ за 2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 150 000 лв., максималната сума е 250 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 5. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 13.03.2020 год. в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:

¬ на хартиен носител в един екземпляр с оригинални подписи и печати; ¬ в електронен формат, като документите, съдържащи подписи, са сканирани.

¬ в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Документите Част 1 - Административно описание на проектното предложение и биографиите на учените от държавата-партньор се подават на български и английски език, а останалите документи се подават само на български език.

Срокове по конкурса:

Срок за обявяване на конкурса: 20.12.2019 год.

Дата за затваряне на конкурса: 13.03.2020 год.

Срок за оценяване от страна на ФНИ: юни 2020 год.

6. Документи за конкурса:

7. Образци на документите за кандидатстване:

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

· Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)

· Приложение 1: Декларация

· Приложение 2: Декларация

· Приложение 3: Декларация

· Приложение 4: Декларация

· Приложение 4: Декларация от ръководителя на базовата организация

· Заявление от ръководителя (не е задължително)

- Модел за биография на чуждестранен участник

 8. Допълнителни документи:

· Проект на договор

· Декларация при подписване на договор

· Декларация във връзка с кръстосана проверка на дейностите

· Комплект документи като архив

· Заповед за откриване на конкурсната процедура

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

•  в електронен формат като документите, съдържащи подписи, са сканирани;

•  в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене

    (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

Същата информация да бъде разпечатана и да се предава на хартиен носител при предаване на проектното предложение.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg​

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори