Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“

1. Цел на процедурата за двустранно сътрудничество

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да сеподпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България,са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

2. Обща информация за двустранната програма

Конкурсът за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г. се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.

Водеща институция по програмата от страна на Китайската народна република е Министерството на науката и технологиите, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

- биотехнологии;

- устойчиво земеделие;

- информационни и комуникационни технологии;

- енергетика и опазване на околната среда;

- медицински науки;

- химия и инженерна химия;

- физически науки;

- технически науки;

- икономика и мениджмънт.

Конкурсът от китайска страна е обявен на следния адрес:

http://www.most.gov.cn/tztg/201912/t20191223_150704.htm

3. Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Останалите критерии за допустимост на кандидатите са определени в Общите условия и Специфичните условия за конкурса.

4. Бюджет

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 5. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 20 март 2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация или ръководителят на проектното предложение трябва да подаде в деловодството на ФНИ декларация в свободен текст, че е съгласен с текста на подадените електронно документи. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

Документите Част 1 - Административно описание на проектното предложение и биографиите на учените от държавата-партньор се подават на български и английски език, а останалите документи се подават само на български език.

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://bgch.stko.eu

Срокове по конкурса:

Обявяване на конкурса – 20 декември 2019 г.

Начало на подаване на проектните предложения – 20 януари 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по конкурса е удължен до 30 април 2020 г.​

Размяна на списъците с подадените проекти от двете страни – 5 април 2020 г.

Оценяване на проектите – 15 юни 2020 г.

Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 30 юни 2020 г.

Взимане на съвместно решение за финансиране – по време на заседание на смесена комисия.

Прогнозно начало на проектите – декември 2020 г.

6. Документи за конкурса:

7. Образци на документите за кандидатстване:

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

· Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)

· Приложение 1: Декларация

· Приложение 2: Декларация

· Приложение 3: Декларация

· Приложение 4: Декларация

· Приложение 4: Декларация от ръководителя на базовата организация

· Заявление от ръководителя (не е задължително)

- Модел за биография на чуждестранен участник

 8. Допълнителни документи:

· Проект на договор

· Декларация при подписване на договор

· Декларация във връзка с кръстосана проверка на дейностите

· Комплект документи като архив

· Заповед за откриване на конкурсната процедура

· Указание за електронно подписване на документи в .pdf формат с Adobe Acrobat

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg​

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори