Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“

1. Цел на процедурата за двустранно сътрудничество

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да сеподпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България,са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

2. Обща информация за двустранната програма

Конкурсът се обявява на основата на Меморандума за сътрудничество между Руската фондация за фундаментални изследвания и Фонд „Научни изследвания”, подписан на 12.09.2016 г.

Водеща институция по програмата от страна на Русия е Руската фондация за фундаментални изследвания, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области, както следва:

- Математика, механика;

- Физика и астрономия;

- Химия и материалознание;

- Биология;

- Науки за Земята;

- Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи;

- Основи на инженерните науки;

- История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика;

- Филология и история на изкуствата;

- Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология;

- Глобални проблеми и международни отношения;

- Психология, педагогически науки;

- Основи на медицинските науки;

- Основи на селскостопанските науки.

Допълнително изискване за допустимост на проектните предложения

Съгласно Допълнението към Меморандума с Руския фонд за фундаментални изследвания, ръководителите на научните колективи трябва да работят на трудов договор на пълен работен ден в изследователски център или висше училище в съответната държава.

3. Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Останалите критерии за допустимост на кандидатите са определени в Общите условия и Специфичните условия за конкурса.

4. Бюджет

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 400 000 лв., от които 700 000 лв. от бюджета за 2020 г. Ще бъдат финансирани до 35 научни проекта. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект - 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Общи правила за изпълнение на проектите и контрол върху разходването на средствата

Бенефициентите трябва да водят точна и редовна документация по проекта. Те са задължени да поддържат аналитична счетоводна отчетност и документация за допустимите разходи по проекта за използването на средствата, предоставени от Фонда съгласно договора. ФНИ извършва текущ и последващ контрол, съгласно приети от ИС правила.

Резултатите по тези проекти, трябва да бъдат широко разпространени при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др. като изрично се спомене подкрепата, предоставена от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) и Руската фондация за фундаментални изследвания.

 5. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 20 март 2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация или ръководителят на проектното предложение трябва да подаде в деловодството на ФНИ декларация в свободен текст, че е съгласен с текста на подадените електронно документи. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

Административното описание Част 1 на проектното предложение се подават на български и английски език, биографиите на учените от държавата-партньор се подават на английски език, а останалите документи се подават само на български език.

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://bgru.stko.eu

Срокове по конкурса:

Обявяване на конкурса – 20 декември 2019 г.

Начало на подаването на проектни предложения – 20 януари 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по конкурса е удължен до 01 юни 2020 г.​

Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 15 юни 2020 г.

Взимане на съвместно решение за финансиране – 15 юли 2020 г.

Старт на проектите – септември 2020 г.

6. Документи за конкурса:

7. Образци на документите за кандидатстване:

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

· Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)

· Приложение 1: Декларация

· Приложение 2: Декларация

· Приложение 3: Декларация

· Приложение 4: Декларация

· Приложение 4: Декларация от ръководителя на базовата организация

· Заявление от ръководителя (не е задължително)

- Модел за биография на чуждестранен участник

 8. Допълнителни документи:

· Проект на договор

· Декларация при подписване на договор

· Декларация във връзка с кръстосана проверка на дейностите

· Комплект документи като архив

· Заповед за откриване на конкурсната процедура

· Указание за електронно подписване на документи в .pdf формат с Adobe Acrobat

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg​


Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори.