Покана за участие с проектни предложения по програма Southeast Asia-Europe JFS

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за участие с проекти в третия съвместен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS).

https://www.sea-eu-jfs.eu/calls

Могат да бъдат подавани проекти в следните тематични области:

 1. Интегрирано управление на водните ресурси (Integrated Water Resource Management)
 2. Нанотехнологии (Nanotechnologies)

SoutheastAsia - Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. В консорциума участват следните национални финансиращи агенции или министерства (могат да бъдат предмет на промени):

 • Бруней Даруссалам
 • България
 • Камбоджа
 • Германия
 • Индонезия
 • Лaoс
 • Мианмар
 • Филипините
 • Швейцария
 • Тайланд
 • Турция
 • Виетнам
 • Испания
 • Чехия

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от Югоизточна Азия, от страните които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 • акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор";
 • научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 782 332 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени , дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол на ИС от 07.12.2018/.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие е 18 октомври 2019 г.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884 171 363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова