Покана за участие в конкурс по Програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма CHIST-ERA.

 • Покана за участие в конкурса

http://www.chistera.eu/call-2019-announcement

 • Брошура за конкурса

http://www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202019%20-%20Leaflet.pdf

 • Инструмент за търсене на партньорски организации

http://www.chistera.eu/call-2019-eoi

Основните тематични области за предстоящия конкурс са:

 • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
 • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 14 февруари 2020 г.

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 150 000 лева, като ще бъдат финансирани до два проекта с участие на български научни колективи (Решение на ИС, Протокол № 2 от 04.10.2019 г.).

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят във ФНИ:

 • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова