Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г.

 

ЗАПОВЕД

Целта на конкурса е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните приоритетни области:

 1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.

 2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.

 3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки.

 4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.

 5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.

По настоящия конкурс ще се финансират само проекти за фундаментални научни изследвания с интензитет на безвъзмездната помощ до 100%.

Общ размер на финансовите средства

Предварителен бюджет на конкурса: 20 900 000 лв.

Предварителен бюджет на конкурса за 2014 г.: 11 500 000,00 лв.

Разпределение на средствата по приоритетни области:

 1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите – 18 %.

 2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки – 25 %.

 3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки – 25 %.

 4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие – 17 %.

 5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката – 15 %.

Продължителност

Обявяване на конкурса: 16 юни 2014 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31 юли 2014 г.

Краен срок за оценка и подбор на проектните предложения: 30 септември 2014 г.

Краен срок за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 30 октомври 2014 г.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

За дата на предоставяне на помощта се счита датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по процедурата, с който страните се споразумяват проектът да бъде изпълнен в одобрените параметри, респективно безвъзмездната помощ да бъде получена за конкретните дейности.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 31 юли 2014 г. в деловодството на фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:

 • на хартиен носител в 3 (три) идентични екземпляра;

 • в електронен формат - на три диска (CD).

Допустимост на кандидатите:

1. Общи кумулативни критерии за допустимост на кандидатите:

1.1.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:

 1. Български висши училища;

 2. Институти или специализирани академични звена на Българската академия на науките и Селскостопанска академия.

1.2. Кандидатите по настоящата процедура трябва:

 1. да са юридически лица, чиято основна цел е осъществяване на научни изследвания и разпространение на резултатите от тях посредством преподаване и публикуване;

 2. да имат седалище в Република България;

 3. да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници;

 4. да попадат в категорията „организация за научни изследвания и разпространение на знания“/изследователска организация по смисъла на приложимата Рамка на Общността за държавна помощ за НИРДИ и в категорията „научноизследователски организации” по смисъла на параграф 1, т.11 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания (ДВ, бр. 92, 17.10.2003 г);

 5. да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

1.3. Кандидатите по процедурата са субекти:

 1. чиито дейности са изцяло с нестопански характер

или

 1. чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите от тези дейности трябва да се отчитат отделно.

ВАЖНО:

Одобрените за финансиране кандидати следва да декларират и гарантират, а администраторът в хода на изпълнението на проекта да провери, че:

От една страна:

 1. кандидатите не извършват стопанска дейност

или

 1. в случай, че кандидатите извършват стопанска дейност, последната е обособена и ясно разделена от нестопанската им дейност, като за всяка от дейностите се води подходяща аналитична счетоводна отчетност, позволяваща проследяване на финансирането за дейността, вкл. приходите и разходите, свързани с нея.

И от друга страна

 1. финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на нестопански дейности, както следва:

 • образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси;

 • осъществяване на независими изследователски дейности, свързани с фундаментални научни изследвания за повече знания и по-добро разбиране;

 • разпространение на резултатите от изследователската дейност.

 1. придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

 • научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;

 • консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;

 • отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

 1. всеки възникнал приход за кандидата от дейности по проекта ще бъде реинвестиран в основната научноизследователска дейност на кандидата.

Декларирането се извършва към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ от кандидата чрез попълване на декларация по образец.

Гарантирането се извършва чрез прилагане на подходящи механизми за проверка и контрол от страна на кандидата, одобрени от страна на администратора на мярката, както и чрез предоставяне на съответни доказателства при необходимост.

Механизмите за проверка и контрол, както и доказателствата, следва да позволяват да се удостовери, че резултатите и ползите от реализирането на проекта не водят до облагодетелстване на каквато и да било стопанска дейност на кандидата.

2. Специфични критерии за допустимост на кандидатите:

 

В допълнение към горепосочените общи кумулативни критерии за допустимост по настоящата процедура са допустими за финансиране само кандидати, чиито проектни предложения допринасят за развитието на една или повече от следните приоритетни области:

 1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.

 2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.

 3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки.

 4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.

 5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.

3. Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват в комбинация с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати.

Условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са приложими и към всеки участник в Обединението.

Други партньори не са допустими.

Изпълнителите в процедури по възлагане не са партньори.

Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.

В Споразумението за обединение се определят:

  1. водещият кандидат;

  2. други участващи допустими кандидати;

  3. условията на сътрудничество за целите на проекта;

  4. разпределението на дейностите по проекта и отговорностите по изпълнението им;

  5. разпределението на разходите и ползите, свързани с изпълнението на проекта;

  6. правила за разпореждане с резултатите от проекта;

  7. други съотносими условия, вкл. конкретни права и задължения;

  8. други условия.

4. Екип по проекта

За всяко проектно предложение кандидатътопределя научен екип, който включва:

 1. ръководител на проекта;

 2. членове на научния екип – изследователи и специалисти, вкл. млади учени;

 3. технически персонал.

Изисквания към участниците в екипа по проекта:

Ръководителят на проекта трябва да бъде хабилитирано лице с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна и управленска компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област.

Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, които не са представили неоснователно в срок отчетите по договори от предходни конкурси на фонд „Научни изследвания” или са ръководители на друг текущ проект, финансиран от Фонда по конкурси „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания“.

Останалите участници са учени и експерти с утвърдено реноме и постижения в научната област на проекта, което се потвърждава от приложена професионална биография.

5. Критерии за допустимост на проектните предложения

Проектните предложения по настоящата процедура трябва да отговарят на следните изисквания за:

 • Пълно съответствие на целите на изследването с една или повече приоритетни области, в които се кандидатства; научна стойност на проекта; oригиналност на научното изследване; обоснованост и реалистичност на предлаганата методология.

 • Научен и управленски опит на ръководителя и научния екип; участие на ръководителя и членовете на научния екип в национални и международни научни проекти; съответствие между компетенциите на екипа и проектното предложение (въз основа на научни публикации, патенти, внедрени технологични решения и т.н.); участие на млади учени, докторанти и постдокторанти; необходимост от научното оборудване и съответствие с нуждите на научното изследване.

 • Потенциал за продължаване на изследванията и след приключване на проекта; обоснован финансов план и мобилизация на ресурси от различни източници; сътрудничество с други научни групи; план за разпространение на резултатите; план за управление на проекта.

 • Значимост на решаваните научни проблеми за обществото и икономиката; принос за развитието на съответната област от науката или практиката; принос за развитието на кандидатстващата/ите организация/и; възможност за ефективна интеграция на научната дейност на участващите организации, принос за реализацията на Националната стратегия за научни изследвания и на Иновационната стратегия за Интелигентна специализация на Република България за периода 2014-2020 г.

 1. Критерии за недопустимост на проектните предложения

По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:

 • които включват вече финансирани от други източници дейности;

 • които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по настоящата процедура;

 • кандидатстващи в повече от една конкурсна програма от сесията на фонд „Научни изследвания” през 2014 г. При установяване на нарушение на това ограничение проектът се отстранява от участие във всички конкурси, по които е подаден;

 • подадени от кандидати, управителите/членовете на управителните органи на които са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите задължения вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на ЕС и държавния бюджет;

 • подадени от кандидати, които са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване на средства вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

 • подадени от кандидати, които имат невъзстановени суми към Фонд „Научни изследвания“ от предходни процедури и конкурси;

 • подадени от кандидати, за които е налице конфликт на интереси по смисъла на ЗПРКИ;

 • за които е установено предоставяне и деклариране на неверни данни във формуляра за кандидатстване и приложенията към него.

Минимален и максимален размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” по процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

 1. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект е 60 000.00 лв.

 2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект е 300 000.00 лв.

 3. Максимално допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ не трябва да надвишава 100 % от общия размер на допустимите разходи.

  1. Съфинансиране

Съфинансиране от страна на кандидата не се изисква, но е допустимо съфинансиране за финансиране на недопустими разходи по проекта.

  1. Възстановяване на безвъзмездната финансова помощ

Условията за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ при неспазване на условията на процедурата на конкурса се регламентират в Договора за безвъзмездна финансова помощ между администратора на мярката и кандидата.

 

1 По смисъла на параграф 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания „...научнаорганизация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащотозаконодателство”.

Документи: