Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатстващи организации по конкурсите на ФНИ за 2020 г.

Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатстващи организации по конкурсите на ФНИ за 2020 г.:

Тези документи трябва да бъдат представени в деловодството на ФНИ в един екземпляр като декларациите са с оригинални подписи. За да бъдат валидни, документите трябва да бъдат представени преди крайната дата за подаване на проектни предложения по конкурса. Ако уставът и устройственият правилник вече са представени във ФНИ през 2020 г., не е необходимо да се представят отново, а само да се посочи входящия номер, с който са внесени в деловодството на ФНИ.