Проведена среща с бенефициенти на ФНИ и презентации от събитието

На 07 февруари Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) проведе среща в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“ с бенефициентите на проекти на ФНИ по конкурси за 2018 г. и 2019 г.. Проф. дтн Светослав Николов, председател на Изпълнителния съвет (ИС) на ФНИ, откри събитието като представи общи принципи и насоки към бенефициентите във връзка с отчитането на проектите. На срещата бяха представени указания за финансово изпълнение и отчитане на проектите, процедурите за промени при изпълнение на проектите, както и по комуникация на дейностите и резултатите от проектите към обществото. След всяка тема беше проведена подробна дискусия и обсъждане. Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ, закри събитието, като направи кракто обобщение и представи планирани бъдещи събития и дейности на ФНИ. 

             

 

Презентации от събитието:

1. Отчитане финансовото изпълнение на договори по научноизследователски проекти от конкурсни сесии на ФНИ, лектор: г-жа Надка Китанова

Презентация

Модел за финансов отчет

Модел на времеви лист за извършена работа по проект

 

2. Процедури по промени при изпълнение на проекта, лектор: адв. Иванка Андреева

Презентация

Вътрешни правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ

 

3. Комуникация на дейностите и резултатите от проекта към обществото, лектор: д-р Владимир Божилов

Презентация