Извлечение от Заповед № РД 01/8/11.03.2020 г. във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и препоръките на Националния оперативен щаб

Контактите с ръководители на проекти, членове на колективи, оценители на проекти и други външни лица да се осъществяват както следва:
-       Не се допускат посещения на външни лица в помещенията на ФНИ, с изключение на Деловодството;
-       Всички документи, които не изискват да бъдат внесени лично в Деловодството, да бъдат изпращани сканирани по електронен път на адрес: fni2012@mon.bg, или чрез пощенски или куриерски услуги на пощенския адрес на ФНИ;
-       За конкурсите, за които в Насоките изрично е отбелязано, че документите трябва да бъдат внесени в Деловодството на ФНИ, документите се предават в съответствие с Насоките в рамките на работното време на Деловодството, като в последния ден за подаване на документите по конкурса работното време се удължава до 17:00 ч.;
-       При посещение на външни лица, служителят в Деловодството да работи с ръкавици и защитна маска, след като такива бъдат осигурени;
-       Информация от секретарите на НЕК или други служители на ФНИ може да бъде получена на обявените на интернет страницата на ФНИ телефони за връзка с тях