Съобщение във връзка с направени разходи за командировки, които не са осъществени

Във връзка с често задаваните въпроси от ръководители на научни проекти за признаване за допустими разходите, направени за командировки, такси правоучастия и други, свързани с изпълнението на проектите, които поради създалата се ситуация с COVID-19 не са осъществени, даваме следните указания:

  1. Базовите организации и ръководителите на научните колективи да предприемат всички възможни действия да изискат възстановяване на направените разходи от доставчиците на тези услуги. Документите във връзка с тези искания, възстановяването и/или отказа от възстановяване да бъдат съхранявани и предоставени, ведно с всички разходно-оправдателни документи, съгласно правилата на Фонда за финансово изпълнение и отчитане на разходите.
  2. Съгласно чл. 85 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ проверката за допустимостта на изразходваните средства се осъществява от регистрирани одитори – дипломирани експерт-счетоводители при одитиране на финансовия отчет за съответния етап на проекта.
  3. Фонд „Научни изследвания“ осъществява координация с институциите и търси механизми за разрешаване на възникналите казуси, за което ще бъдете информирани.