Министерски Съвет одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на проекти за научни изследвания на български учени, свързани с пандемията от коронавирус

С постановление на Министерски Съвет е одобрен бюджет за реализиране на нови конкурси на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за финансиране на проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус. Финансирането е в размер на 2,4 млн. лв, от които 1,8 млн. лв. са насочени към „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”, чиято цел е подкрепа на качествени фундаментални научни изследвания на български научни колективи за придобиване на нови знания във връзка с пандемията от COVID-19. Основните документи за конкурса са подготвени от Фонд „Научни изследвания“ по указания на Министерството на образованието и науката и предстои да бъдат съгласувани с Министерството на финансите, в съответствие с Правилника на ФНИ.

Продължителността на проектите се планира да бъде до 24 месеца като в работните документи са предвидени следните тематични направления:

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми

 Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

  • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване;
  • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2;
  • Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo;
  • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2;
  • Всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19;
  • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo;

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19

Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

  • Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката;
  • Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса;
  • Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея;

Общ бюджет на конкурса: Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 800 000 лв.

За тематично направление 1. Медико-биологични изследвания: 1 560 000 лв.

За тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19: 240 000 лв.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

За тематично направление 1. Медико-биологични изследвания:

Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв. за участие на колектив от една научна организация (с участие на не по-малко от 5 учени с образователната и научна степен Доктор). Максималната сума за всеки отделен проект е 200 000 лв. за участие на колектив от две научни организации (с участие на не по-малко от 10 учени с образователната и научна степен Доктор). Максималната сума за всеки отделен проект е 300 000 лв. за участие на колектив от три или повече научни организации (с участие на не по-малко от 15 учени с образователната и научна степен Доктор). Проектни предложения с участие на по-малко от 5 учени с образователната и научна степен Доктор не са допустими.

За тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19:

Минималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв. (с участие на не по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор), Проектни предложения с участие на по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор не са допустими.

Допълнително е одобрен бюджет от 600 000 лв. за финансиране на проекти на български учени и колективи по конкурси за двустранно или международно сътрудничество, свързани с пандемията от коронавирус.

Повече информация, както и пълните насоки за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.” предстои да бъдат публикувани в работен вариант на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/ . Окончателните документи и покана за конкурса ще бъдат публикувани след съгласуването им с Министерството на финансите и утвърждаване на актуализацията на Годишната оперативна програма на ФНИ с новия конкурс.