Покана за участие с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage)

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage).

Обявеният конкурс предоставя възможност за представяне на изследователски проекти свързани с ролята на културното наследството в обществото. Това включва въпроси като роля на културното наследство за формирането на идентичности, институционално управление на културното наследство, дигитализацията като средство за достъп до куртурното наследство. Конкурсът има за цел да подкрепи проекти, които предоставят възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от Европейската общност.

Страните, участващи в настоящия конкурс чрез националните си финансиращи организации са: България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Гърция, Кралство Нидерландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Швеция и Великобритания.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

 • Преосмисляне на имплицитната роля на културното наследство в обществото (Rethinking the implicit role of cultural heritage in society);
 • Перспективи и изграждане на културно наследство (Perspectives on and constructions of cultural heritage);
 • Подходи за управление на културното наследство: съвместно създаване, свързване на общности и цели за устойчиво развитие (Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals;);
 • Иновативен и приобщаващ (дигитален) достъп до културно наследство (Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage);
 • Въздействия на културното наследство: културни, икономически, потребителски, обществени и социални ценности (Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values).

Насоки за кандидатстване: http://jpi-ch.eu/wp-content/uploads/1-JPICH-Cultural-Heritage-Identities-Perspectives-Call-for-Proposals.pdf

Покана за кандидастване: http://jpi-ch.eu/2020/03/cultural-heritage-identities-perspectives-responding-to-changing-societies-official-launch/

Указания за подаване на проектни предложения: http://jpi-ch.eu/wp-content/uploads/4-JPICH-CHIP-ISAAC-Instructions-for-Applicants.pdf

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 септември 2020 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). /Протокол № 7 на ИС от 06.12.2019 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

 • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg