Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика - 2020 г.“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2020 г. “.

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към българска научна периодика, която не е финансирана по конкурса „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА-2019“.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика - 2020 г.“ е 90 000 лева, съгласно утвърдената ГОП за 2020 г.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими разходи, като:

  1. Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. - за издания, които имат и печатен вариант и годишен обем поне 100-150 стр.
  2. Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. - за издания, които имат и печатен вариант, годишен обем над 150 стр. и тираж (отпечатван) поне 50 броя.
  3. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100 % от общия размер на допустимите разходи на проекта.

В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 2013 година.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 8 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица-предприятия по смисъла на Регламент 1407/2013, чрез своите редакционни колегии, които редовно издават рецензирани български научни списания или поредици.

 Допустими по тази процедура са само кандидати, които издават българска научна периодика, която е:

- Рецензирана и индексирана;

- С документирана редакционна политика, включително с утвърдени етични норми за публикуване, поместени на интернет страницата на периодичното издание;

- С редовен график на публикуване и с поне тригодишна история на периодичното издание. С минимален годишен обем 100 страници.

ВАЖНО: Научни списания, които са финансирани по конкурса "Българска научна периодика - 2019 г." не са допустими за участие в конкурса.

Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се подават по пощата (важи датата на пощенското клеймо) или с куриерска услуга (важи датата и часа на доставяне в деловодството) до 17:00 часа на 10.07.2020 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания", както следва:

  • На хартиен носител с оригинални подписи и печати;
  • В електронен (PDF) формат (идентичен с наличен и съхранен от подателя хартиен носител) на български език, като документите, съдържащи подписи/ печати, са сканирани на CD или външна памет;
  • Списък на всички представени документи за участие в конкурса.

Документи за конкурса:

- Покана

- Насоки и методика за оценка

- Правила за държавна помощ и правилото de minimis в конкурсите на Фонд „Научни изследвания“

Образци на документи за кандидатстване:

- Административно описание на проектното предложение: Част 1 на Документите за кандидатстване на български език

- Техническото описание на проектното предложение: Част 2 на Документите за кандидатстване на български език

- Приложение № 1

- Приложение № 2

- Приложение № 3

- Приложение № 4

- Таблица с информация за научното издание

Допълнителни документи:

- Проект на договор

- Комплект документи като архив

- Заповед за откриване на конкурсната процедура

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани по електронна поща на адрес:fni-konkursi@mon.bg

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

 * * * Въпроси и отговори