Информация за подадени проектни предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“


Фонд „Научни изследвания” информира, че в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“ са подадени общо 73 проектни предложения, както следва:

В Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми са подадени общо 42 проектни предложения.

В Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19 са подадени общо 31 проектни предложения.

Най-много проектни предложения са подадени от институти на Българската академия на науките, последвани от проектни предложения с базова организация Софийския университет.  Общо в проектните предложения са включени над 900 български учени, като проекти са подадени от университети и научни организации от цялата страна.