Съобщение във връзка с подадените проектни предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, осъществена от ВНЕК по тематичните направления на конкурса, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“ се допускат до научно оценяване на проектните предложения.