Покана за участие с проектни предложения в два съвместни конкурса по програма Southeast Asia-Europe JFS

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за участие с проекти в два паралелни съвместни конкурса за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS).

https://www.sea-eu-jfs.eu/calls

SoutheastAsia - Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

5th JFS Call (S&T):

- Инфекциозни заболявания (включително COVID 19)

- Нанотехнологии

ВАЖНО: Участието на български научни колективи в обявения конкурс е допустимо единствено в проекти за фундаментални научни изследвания

Страните, участващи в обявения конкурс чрез националните си финансиращи организации са:

 • Белгия
 • Бруней Даруссалам
 • България
 • Чехия
 • Германия
 • Индонезия
 • Лaoс
 • Мианмар
 • Филипините
 • Швейцария
 • Тайланд
 • Турция
 • Виетнам

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 октомври 2020 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). (Протокол на ИС № 17 от 24.04.2020 год.)

6th JFS Call :

- Дигитално здраве (включително инфекциозни заболявания)

- Биоикономика

ВАЖНО: За български научни колективи са допустими единствено дейности, представляващи фундаментални научни изследвания

Страните, участващи в обявения конкурс чрез националните си финансиращи организации са:

 • Бруней Даруссалам
 • България
 • Чехия
 • Индонезия
 • Лaoс
 • Мианмар
 • Филипините
 • Испания
 • Тайланд
 • Турция
 • Виетнам

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 16 ноември 2020 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). (Протокол на ИС № 17 от 24.04.2020 год.)

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят във ФНИ:

 • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
 • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg