Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

 ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в конкурса. За да мобилизират научните общности и да улеснят научните изследвания във връзка с пандемията от COVID-19, Националната фондация за природни науки на Китай, Беларуската републиканска фондация за фундаментални изследвания и Фонд „Научни изследвания“ отправят покана за проектни предложения за съвместнаи изследвания. В конкурса могат да участват научни колективи от Република България, Китайската народна република и Република Беларус. Всяка от финансиращите организации ще финансира научните изследвания на колективите по одобрените проекти от съответната държава. Условията за международното сътрудничество в рамките на конкурса и общите процедури между трите финансиращи организации са описани в Guidance for Applicants (Указания за кандидатите – на английски език), които са част от конкурсната документация. В съответствие с тези условия, по конкурса ще бъдат финансирани проекти, в които освен българския колектив, участват и партньори и от Китай и Беларус, или само от Китай.

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите за фундаментални научни изследвания в конкурса са:

            Скрининг и разработване на широкоспектърни анти-коронавирусни лекарства;

            Изследване и разработване на анти-коронавирусна ваксина;

 •           Етиология и патогенни механизми на действие на вируси от животински произход и защитни имунни механизми срещу вируси;

 •           Нови технологии за бърза и прецизна диагностика на коронавирус

  Научните области на английски език са:

            Screening and development of broad-spectrum anti-coronavirus drugs;

            Research and development of anti-coronavirus vaccine;

            Etiology and pathogenic mechanisms of action of animal-derived viruses and protective immune mechanisms against virus;

            New technologies for rapid and precise diagnosis of coronavirus

Общ бюджет на конкурса (за българските колективи):

 Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000.00 лв., съгласно ПМС 89 от 8.05.2020 г.

 Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните граници:

 1)    Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв.

 2)    Максималната сума за всеки отделен проект е 200 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24 месеца

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения

 Проектните предложения  се представят до 17 часа на 15.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите с описание на проектното предложение трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите за ФНИ (без общото описание на проекта) следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Административното описание на проекта – Част 1 на български език се подава и като сканирано копие със съответните подписи и печат на базовата организация. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация и партньорските организации, както и декларацията за обработка на лични данни от ръководителите на организациите, трябва да бъдат подадени в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

                         Проектното предложение включва:

 Административно описание на проектното предложение:

 -           Част 1 на Документите за кандидатстване на български език;

 -           Част 1 на Документите за кандидатстване на английски език.

 Към административното описание на проекта се прилага „План за широко разпространението на резултатите от научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.“ (до 2 стр.).

 Научно описание на проектното предложение:

 -           Анекс 1 към документите за кандидатстване – Общо описание на съвместния проект (JPD) – на английски език

 -           Допълнение за българския колектив към Общото описание на съвместния проект (работна програма, финансов план, обосновка на финансовия план, научни биографии на членовете на колектива, без докторантите и студентите) – на български език.

 

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://cnby.stko.eu/

 

Срокове по конкурса:

 -      Обявяване на конкурса – до 31.07.2020 г.

 -      Краен срок за подаване на проектни предложения – 15.09.2020 г.

 -      Срок за оценка и класиране на проектите и решение за финансиране – 20.11.2020 г.

 -      Подписване на договори за финансиране на проектите – 1.12.2020 г.

 -      Старт на проектите – Януари 2021 г.

 

Допустими кандидати:

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

 1)    акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 2)    научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

 Кандидатите по процедурата трябва да са субекти:

 -          осъществяващи научни изследвания;

 и

 -          чиито дейности са изцяло с нестопански характер

 или

 -        -    чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

 Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

 -          - научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;

 -         -  консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;

 -          - отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания  и изследвания  и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите  от  научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

 

 Документи за конкурса:

 - Покана

 - Общи насоки и методика за оценка

 - Допълнение „Специфични условия“ към Общите насоки и методика за оценка

 - Guidance for Applicants (Указания за кандидатите – на английски език)

 Образци на документи за кандидатстване:

 - Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

 - Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

 - Общо описание на съвместния проект (Joint Project Description Form - JPD) – на английски език

 - Допълнение за българския колектив към Общото описание на съвместния проект

 - Бюджет на проекта (във формат на Excel на български език)

 - Приложение 1: Декларация (подава се в оригинал във ФНИ и важи за всички конкурси през годината)

 - Приложение 2: Декларация (подава се в оригинал във ФНИ и важи за всички конкурси през годината)

 - Приложение 3: Декларация (подава се сканирана от ръководителя на научния колектив)

 - Приложение 4: Декларация (подава се сканирана от всеки член на научния колектив)

 - Заявление от ръководителя (не е задължително)

  Допълнителни документи:

 - Проект на договор

 - Декларация при подписване на договор

 - Комплект документи като архив

 - Указание за електронно подписване на документите

 - Заповед за откриване на конкурсната процедура

 

В партньорските държави конкурсът е обявен на следните интернет страници:

 

  В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани   по електронна поща на адрес:fni-konkursi@mon.bg

 

 Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.