СЪОБЩЕНИЕ

ВНЕК по двустранно сътрудничество е готова с проверката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“. Тъй като предвидения в Правилника срок за отстраняване на установените несъответствията е фиксиран на 5 дни от уведомяването, и отчитайки, че през м. август повечето организации са в годишен отпуск, ИС на ФНИ реши писмата за административно несъответствие до ръководителите на проектите по конкурса да бъдат изпратени на 01.09.2020 г.