СЪОБЩЕНИЕ

На основание на постъпила жалба до Административен съд - София град във връзка с конкурса  „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“, Изпълнителният съвет на ФНИ отлага подписването на договорите по проектите, определени за финансиране по конкурса.