Резултати от оценяването и класирането на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“

На заседанието си от 4.08.2020 г. (от 12:00 ч.), Протокол 32, Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие доклада на Комисията по възраженията относно разглеждане на допустимостта, оценяването и класирането на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“. Дейността на комисията е осъществена в съответствие с процедурите по чл. 61, ал. 3, от Правилника на ФНИ и Правилата за определяне на състава и за работата на експертната комисия по възраженията към ФНИ. Три проектни предложения не са допуснати за разглеждане от комисията поради неоснователни мотиви в постъпилите възражения.Резултатите от разглеждане на възраженията и решенията на Изпълнителния съвет на ФНИ са публикувани в следните таблици:

Оценяване и класиране на проектните предложения по постъпили възражения:

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“

Проектни предложения, определени за финансиране в съответствие с процедурата по чл. 61, ал. 7 от Правилника на ФНИ и с Годишната оперативна програма на ФНИ за 2020 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката:

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“