Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

 /Information for the call in English: https://www.fni.bg/?q=node/1176 /

 Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата

 Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.   

 Специфични цели:

 а) привличане в България на перспективни учени с международно признати научни резултати и подпомагане на тяхната бърза реинтеграция в българските висши училища и научни организации;

 б) насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up подход);

 в) подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в България;

 г) повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови таланти в България;

 д) трансфер на знания и умения към базовата организация.

 Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им:

 • Химия (CHE)

 • Обществени и хуманитарни науки (SOC)

 • Икономически науки (ECO)

 • Информатика и инженерни науки (ENG)

 • Околна среда и науки за Земята (ENV)

 • Науки за живота (LIF)

 • Математика (MAT)

 • Физика (PHY)

 Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.

 Индикативен бюджет на конкурса:

 Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2020 година е 880 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.

 Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

 Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:

 Размерът на средствата за конкретен проект е определен в специфичните условия за всяка от програмите. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

 Срок за изпълнение на проекта:

 Продължителността на субсидията по програма „Петър Берон и НИЕ“ е между 12 и 24 месеца.

 Срок за подаване на проектните предложения

Публикуване на покана До 14.08.2020
Начало на срока за кандидатстване До 20.08.2020
Краен срок за подаване на предложения 5.10.2020
Проверка за допустимост 10.10.2020
Оценка на предложенията 20.11.2020
Информация за резултата от оценката 23.11.2020
Ориентировъчна дата за подписване на договор 30.11.2020
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 10.12.2020
Възможна начална дата на дейността 20.01-1.06.2021

 Електронен адрес за подаване на проектните предложения: http://pb2020.stko.eu

Предложенията следва да се подадат по електронен път. Оригиналните подписани документи, посочени в Общото ръководство за националните научноизследователски програми (Приложение 1 и Приложение 2), трябва да бъдат представени на български език във Фонд „Научни изследвания“ от кандидатстващата базова организация не по-късно от крайната дата за подаване на документите. Ако документите са представени във връзка с други конкурси на ФНИ за годината, те важат и за този конкурс.

 Предложението следва да бъде изготвено на английски език от изследователя в сътрудничество с кандидатстващата организация, която се представлява от научния ръководител в рамките на предложението. Перспективният изследовател и научния ръководител не могат да бъдат едно и също лице. Административните форми се подават и на български език.

 Подаването на предложението (и други действия, които следват тази процедура, като например оттегляне) е отговорност на базовата организацията, представлявана от научния ръководител. Електронно подаденото предложение трябва да бъде подписано по електронен път от официалния представител на кандидатстващата организация и подадено не по-късно от 17:00 часа (Българско време) на датата на крайния срок за подаване на проектните предложения. За да се избегне пропускане на крайния срок, предложението следва да се изпрати възможно най-скоро.

   Допустими кандидати:

 По програмата „Петър Берон и НИЕ“ кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация). Финансирането по ННП се предоставя на базовата организация, която осъществява административно и финансово обслужване на проекта и осигурява необходимите условия за неговото осъществяване.

 Условията, на които трябва да отговаря изследователя, са определени в текста на ННП и специфичните условия за програмата.Допустими базови организации по настоящите процедури за подбор на проекти са само кандидати, които са:

 1)         акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 2)         научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Кандидатите – базови организации по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

 Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности.

 За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите – базови организации следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания  и изследвания  и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите  от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

 Партньорство и допустимост на партньорите

 По настоящата процедура един кандидат – изследовател не може да участват с повече от едно проектно предложение. Организации – партньори не са допустими.

 По настоящите процедури за конкурс са недопустими проектни предложения:

 -               включващи дейности, които вече са финансирани от други източници;

 -               които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

 

Документи за конкурса:

 - Покана

 - Общи насоки по Национални научни програми

 - Насоки за кандидатите - специфични условия на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

 - Официален текст на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

 Образци на документи за кандидатстване:

 - Административна форма на проектното предложение – част А (на български език)

 - Административна форма на проектното предложение – част А (на английски език)

 - Административна форма на проектното предложение – част B-1 (на английски език)

 - Административна форма на проектното предложение – част B-2 (на английски език)

 - Приложение 1 (на български език)

 - Приложение 2 (на български език)

 - Приложение 3 (на български език)

 Допълнителни документи:

 - Инструкции за подаване на проектните предложение (на английски език)

 - Указание за електронно подписване на документите 

 - Проект на договор

 - Декларация при подписване на договор 

 - Списък с ключови думи по научни области (List of descriptors)

 - Правила за текущ и последващ контрол по отношение на приложимия режим за държавни помощи за проекти на Фонд „Научни изследвания“ по Национална научна програма "Петър Берон и НИЕ"

 - Комплект документи като архив

 - Заповед за откриване на конкурсната процедура

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани единствено на английски език, тъй като конкурсът е отворен за изследователи от всички националности, и само по електронна поща на адрес: pberon_applications@mon.bg.

 Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

  * * * Въпроси и отговори във връзка с „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.