Финансирани резервни проектни предложения от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“

В актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ за 2020 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката, е повишена сумата за финансиране на проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“. В изпълнение на актуализираната ГОП Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за финансиране на резервни проектни предложения по двете тематични направления на конкурса на обща сума 1 400 000 лв. Проектните предложения са определени за финансиране следвайки класирането им в конкурсната процедура.

  Резервни проектни предложения, определени за финансиране:

 „Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми“

 „Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“