Фонд „Научни изследвания“ набира оценители по обявени конкурси за фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти

 Фонд „Научни изследвания“ е обявил три текущи конкурса, поканите за които са публикувани на следните адреси:

https://www.fni.bg/?q=node/1183 - Конкурс Българска научна периодика - 2021

https://www.fni.bg/?q=node/1175 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.

https://www.fni.bg/?q=node/1173 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.

 За осъществяване на оценяването на проектните предложения по конкурсите за фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти и в съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на Фонда отправи покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители. За целта е необходимо да се попълни информационна форма на български език за оценители и съответното заявление към нея. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

 Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

o.rahneva@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки;

 r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

 b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

 n.klisurov@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;

 aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за Земята.

 За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg

 Срок за изпращане на документи за оценители: 30.09.2020 г. 

Документи:

- Информационна форма и заявления за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии (на български език)

- Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)