Пояснителна информация от ФНИ относно подаване на документи за конкурси за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти

При подготовка и подаване на документите за конкурса за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, моля, обърнете внимание, че за да бъде допуснато за научно оценяване подадено от вас проектно предложение трябва да отговаря на всички условия за административно съответствие и допустимост и всички подадени документи трябва да отговарят на изискванията, описани в Насоките за конкурсите. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения.

Подробно описание как трябва да бъдат изготвени, подписани и подадени файловете за конкурса, е дадено във файла на интернет страница на конкурсите:

Информация относно как да бъдат представени документите по проектните предложения,

а начинът, по който трябва да бъдат подписани документите с електронен подпис на ръководителя на базовата организация, е описан във файла на интернет страница на конкурсите:

Указание за електронно подписване на документите

Подписването с електронен подпис се изисква за следните документи:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на английски език)

 

Ако на някой от тези документи липсва електронен подпис, проектното предложение няма да отговаря на условията за административно съответствие. Обърнете внимание, че съгласно Насоките за конкурсите, при процедурата за отстраняване на несъответствията не се допуска замяна на подаденото Научно описание на проектното предложение – Част 2.