Съобщение във връзка с подадени проектни предложения по конкурса за фундаментални научни изследвания

 Във ФНИ постъпиха запитвания за възможност за замяна на документи в подадени проектни предложения в рамките на срока за подаване на проекти по конкурса за фундаментални научни изследвания. За да се направи такава замяна е необходимо:

  1. Ръководителят на проектното предложение да изпрати писмо до деловодството на ФНИ (fni2012@mon.bg с копие до fni-konkursi@mon.bg) с искане да бъде предоставена възможност за замяна на част от файловете. Искането трябва да бъде подписано лично от ръководителя и сканирано. В него трябва да бъдат посочени:

 Входящият номер на проектното предложение

 Електронния адрес, с който е регистрирано проектното предложение

 Основната научна област, в която е подадено

 Името на ръководителя на проекта

 Базовата организация

Темата на проекта

  1. До един работен ден след получаване на писмото в деловодството на ФНИ, проектното предложение ще бъде отворено за замяна на файлове като достъпът ще бъде със същото име и парола за достъп до страницата за подаване на проектното предложение.
  1. След като актуалните файлове бъдат качени на съответните места, проектното предложение трябва да бъде подадено отново, по същия начин, както първоначално, не по-късно от определения в Насоките за конкурса срок.

 Писма с искания за замяна на файлове могат да бъдат приемани до 9 ч. на 29.09.2020 г., тъй като след това няма да има техническа възможност да се приложи процедурата за замяна.

 Тази процедура се отнася само за проектни предложения, които вече са подадени и са получили входящ номер.