СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че електронният адрес за подаване на проектни предложения в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2020 год." и "Конкурс за фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти-2020 год." ще бъде затворен в 17.00 часа на 02.10.2020 год.

Напомняме, че в случай, че има промяна в обстоятелствата във връзка с базовата или партньорска организация по проектните предложения (например смяна на директор/ректор, наименование на организацията и др.), следва да в деловодството на ФНИ да бъдат подадени актуалните документи и декларации
Декларация – Приложение 1 от представляващите всяка от организациите, които са партньори по проекта (с оригинален подпис на представляващия съответната организация и дата)
Декларация – Приложение 2 от представляващите всяка от организациите, които са партньори по проекта (с оригинален подпис на представляващия съответната организация и дата)
Декларация – Приложение 4 за представляващия базовата организация (с оригинален подпис на представляващия съответната организация и дата).