Покана за участие в конкурс BiodivRestore по програми BiodivERsA/Water JPI на тема „Опазване и възстановяване на влошени екосистеми и тяхното биологично разнообразие, включително с фокус върху водните системи“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в съвместен конкурс BiodivRestore по програмите BiodivERsA и Water JPI. В съвместната инициатива BiodivRestore участват 31 финансиращи организации от 27 държави.

 Тема на конкурса:

Опазване и възстановяване на влошени екосистеми и тяхното биологично разнообразие, включително с фокус върху водните системи“

Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems”

Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за изучаване на биологичните и биофизични процеси, свързани с опазването и възстановяването на екосистемите, както и на техните взаимодействия.

 Покана за кандидастване:

http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore

 Насоки за кандидатстване:

http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/call-document-biodivrestore-updated_0910.pdf

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор". 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 07 декември 2020 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). /Протокол № 7 на ИС от 06.12.2019 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

  • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg