СЪОБЩЕНИЕ

Следните проектни предложения по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год." не се допускат до оценяване, тъй като не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПМ48/4, КП-06-ПМ49/4.

Следните проектни предложения по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год." не се допускат до оценяване, тъй като не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПН45/9, КП-06-ПН48/11.