СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ:

  1. Временно да се преустанови достъпа на лица, които не са служители на Фонд „Научни изследвания“, членове на ИС или на НЕК, до помещенията на Фонда в гр. София, бул. Ал. Стамболийски 239Б, считано от 10.11.2020 г. до второ нареждане с изключение на служители на куриерски фирми, които да имат достъп до деловодството на Фонда.
  2. Подаването на сканирани документи или документи с електронен подпис да се извършва по електронен път (на адрес fni2012@mon.bg), а документите, които трябва да бъдат подадени в оригинал с подписи и/или печати, да бъдат изпращани чрез пощенски или куриерски услуги до деловодството на Фонда със следните телефони за контакт: 0887 691 955; 02 444 2728.
  3. Информация за входящи номера на подадените по реда на т. 2 документи може да бъде получена в 3-дневен срок от телефоните на деловодството, посочени в т. 2, или по електронната поща.