Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма Core Organic

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма Core Organic. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Консорциумът обединява 13 финансиращи организации, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на биологичното земеделие и производството на биологична продукция.

Тема на конкурса:

Системи за биологично земеделие за подобряване на смесеното производство на растителна и животновъдска продукция“

“Organic farming systems for improved mixed plant and animal production”

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:

https://www.submission-coreorganic.eu/images/CO_2021_Third_Call_Announcement_and_National_Regulations_11-01.pdf

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие вконкурса е 8 март 2021 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна)

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева./Протокол № 22 на ИС от 29.05.2020 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

 Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

  Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

  • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

За допълнителна информация:

 д-р Милена Александрова,

 Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg