Утвърден е Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

 Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България. Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания.

Този план следва да се популяризира и изпълнява съгласувано и с общи усилия от научната общност в страната и от организациите, финансиращи научни изследвания. Чрез него ще се надгради Българският портал за отворена наука - https://bpos.bg/, ще се създадат нови институционални хранилища за данни и публикации и ще се осигури връзката на българските ресурси с Европейския облак за отворена наука. С изпълнението на Националния план ще се осигурят и условия за повишаване на наукометричните показатели, цитируемостта и видимостта на българските учени.

Основната цел на инициативата за отворена наука е на изследователите и на обществеността в Република България да се предостави достъп до научни публикации, рецензирани от независими експерти, надеждни научноизследователски данни и резултати по открит и недискриминационен начин на възможно най-ранен етап в процеса на разпространение, както и да се осигури възможност за тяхното използване и повторно използване.

Очакваните ползи са прозрачност и отчетност на публичните средства за финансиране на научноизследователската дейност; повишаване на капацитета в сферата на иновациите чрез комбиниране на техните собствени знания с достъпните научни резултати от изследвания, финансирани с публични средства.

Можете да разгледате и изтеглите Националния план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България тук: https://www.mon.bg/upload/24848/plan-otvorena-nauka_130121.pdf