Информация във връзка с предприетите действия на ФНИ по доклад от Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ)

От месец март до месец ноември 2020 год. бе извършена финансова инспекция от АДФИ относно финансовото изпълнение на договори от конкурса за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен през 2014 год. В края на месец ноември АДФИ връчи доклад за своите констатации. В доклада е направена детайлна проверка на извадков принцип на 30 договора от общо 114 договора по конкурса от 2014 год. Докладът е предоставен на вниманието на членовете на ИС на ФНИ, който взе серия от решения във връзка с констатациите в доклада, включително и за искане за възстановяване на суми от бенефициентите.

През декември 2020 г. във връзка с решение на ИС, прието с Протокол 41/20.11.2020 г. бяха проведени извънредни заседания на ПНЕК, на които бяха разгледани констатациите по договорите, за които ПНЕК отговаря.

На 11 януари беше проведена среща (по скайп) с членовете на ПНЕК с участието на юридическия консултант и финансовия експерт на ФНИ за разясняване на процедурата за подготовка на докладите на ПНЕК във връзка с доклада на АДФИ. По доклад с вх. номер ФНИ-176 от 19.01.2021 г. на управителя на ФНИ, на заседанието си на 20.01.2021 г., с Протокол 44 ИС прие детайлна процедура във връзка с приемането на финансовите отчети на договорите от конкурса „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г.“, както и други мерки и действия.

Пълният текст на доклада на управителя е включен в публикувания протокол от заседанието на ИС: https://www.fni.bg/?q=node/1262.