СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания” прие документи, свързани с финансовото изпълнение и отчитане на проектите, както и с финансовия одит на разходите по тях. В документите са отразени препоръките от доклада на АДФИ от ноември 2020 г.

 Документите и приложенията към тях са публикувани на следните страници:

 - Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”

Правилата се отнасят за договори, подписани след 1.11.2020 г., а за проекти от конкурси от предни години важат указанията за съответния конкурс.

 - „Наръчник с минималните изисквания към регистрираните одитори относно дефиниране обхвата на работа, писмото за ангажимент, структурата и съдържанието на изготвяните доклади за фактически констатации след изпълнение на ангажименти за договорени процедури при проверки на разходите за проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания” по различни конкурсни сесии“