СЪОБЩЕНИЕ

С постановление на Министерския съвет ще бъдат отпуснати 13.1 млн. лева за финансиране на проекти по конкурси на Фонд „Научни изследвания“. От тези средства 3.1 млн. лв. са за финансиране на проектите, одобрени за финансиране по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“, проведен през 2020 г., 8.0 млн. лв. са финансиране на проекти по конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2021 г.", който ще бъде проведен през 2021 г., а 2.0 млн. лв. са за други конкурси на ФНИ през 2021 г., както и за финансиране на проекти, одобрени след разглеждане на възражения по конкурсите, проведени през 2020 г.