Покана към учени за членове на ВНЕК по предстоящи конкурси за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) във връзка с предстоящи конкурси за  фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти в съответните научни области.

Кандидатите за членове на ВНЕК трябва да отговарят на изискванията на Правилника на ФНИ и да изпратят в деловодството на ФНИ (на посочения по-долу адрес на електронна поща) попълнена информационна форма и заявление за участие в съответната ВНЕК, придружени със списък с научните публикации и кратко CV.  Заявлението трябва да е подписано и сканирано.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:
 o.rahneva@mon.bg  – за биологически науки и за медицински науки;
 r.kondova@mon.bg  – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;
 b.hadjieva@mon.bg  – за физически науки и за химически науки;
 m.philipova@mon.bg  – за обществени науки и за хуманитарни науки;
 aleksandrova@mon.bg  – за технически науки и науки за Земята.
 За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg

 Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 14 юни 2021 г.

Документи:
Информационна форма и заявления  за кандидати за членове на Временни научно-експертни комисии  (на български език)
Минималните изисквания са посочени в ПФНИ