ПОКАНА за представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2020 г. и Годишна оперативна програма за 2021 г.

 ПОКАНА

  Представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2020 г. и

Годишна оперативна програма за 2021 г.

 В изпълнение на чл. 91, ал. (3) от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Фондът организира публично представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2020 г. и на Годишната оперативна програма за 2021 г.

 Събитието ще се проведе на 20.05.2021 г. от 16:00 часа онлайн чрез платформата MS Teams, като не е необходима предварителна регистрация за участие.

  Връзка за вход в събитието:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkzZTU3ZDMtM2VlOS00NmQzLWEzYWItNzYwYWI2OTkyMTVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22d2a3c0ca-1a30-4675-8055-9329cab0357b%22%7d

 Годишният отчет на ФНИ за 2020 г. е достъпен тук:

 https://www.fni.bg/?q=node/1286