Видеопредставяния на проекти, финансирани от ФНИ, насочени към справяне с пандемията от COVID-19

Водени от високия обществен интерес и по инициатива на Министерството на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“ организира и предоставя информация за финансираните проекти по конкурси на Фонда, насочени към справяне с пандемията от COVID-19. Всички проекти по съответните конкурси вече са стартирали, като по-долу ще откриете видеопредставяния на част от проектите и кратка информация за тях. ФНИ благодари на ръководителите на проектите за изготвените от тях материали и им пожелава успех в работата!
   
„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – 2020 ГОД.“
Тематично по направление 1. „Медико-биологични проблеми 2020 г.“

Заглавие на проекта: „Имунологична памет при  SARS-CoV-2/COVID-19: механизми, продължителност и кръстосана реактивност“
Базова организация: Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Ръководител: проф. Мария  Николова
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/y0wJDI8coqM


Заглавие на проекта: „Текстилни материали за предотвратяване разпространението на SARS-CoV2 и на други патогени“
Базова организация: Химикотехнологичен и металургичен университет
Ръководител: доц. Петър Тодоров
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/sToEJS1JPQw


Заглавие на проекта: „Роля на индивидуалните вирус / гостоприемник геномни характеристики за отговора към инфекция със SARS-CoV-2“
Базова организация: Медицински университет – София
Ръководител: проф. Радка Кънева
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/7aMSDG-syKQ


Заглавие на проекта: „Вирусен товар, цитокини и нива на серумните антитела в зависимост от клиничната тежест на COVID-19 инфекцията“
Базова организация: Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Ръководител: проф. Ива Христова
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/nHfVFR2yV2M


Заглавие на проекта: „COVID-19 HUB – Информация, иновации и имплементация на интегративни научни разработки“
Базова организация: Медицински университет – Пловдив
Ръководител: проф. Марияна Въртигова-Стойчева
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/hC72yL5HEWI


Заглавие на проекта: „Дизайн и синтез на флуоресцентни РНК багрила и нанокомпозити като биомолекулни сонди за диагностика и наблюдение на коронавируси (RNAVision)“
Базова организация: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Ръководител: доц. Алексей Василев
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/3AoD05DMk2A


Заглавие на проекта: „Разработване на методологичен подход за национален мониторинг, анализ и оценка на системата „Климат/ Климатични промени – Ковид-19“
Базова организация: Институт за изследване на климата, атмосферата и водите, БАН
Ръководител: проф. Зоя Матеева
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/NANF71X9_Qs

 


Заглавие на проекта: „Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция с SARS-CoV-2“
Базова организация:  Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН
Ръководител: проф. Андрей Чорбанов
Изтеглете кратка информация за проекта от тук

 


Заглавие на проекта: „Търсене на лиганди, деблокиращи вродения имунен отговор в заразени от SARS-Cov-2 вирус клетки“
Базова организация: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Ръководител: проф. Леандър Литов

 


Заглавие на проекта: „Биополимер-съдържащи функционални платформи за in vitro насочен пренос и комбинирано освобождаване на терапевтични компоненти при лечение на коронавирусна инфекция“
Базова организация: Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев", БАН
Ръководител: доц. Виктория Накова
Изтеглете кратка информация за проекта от тук

 


Заглавие на проекта: „Проучване на взаимодействието на специфични структурни протеини на SARS-CoV-2 с биологично активни молекули и приложението им за създаване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19“
Базова организация: Институт оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски", БАН
Ръководител: проф. Никола Малиновски
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/jxwMCrvsXaU

 


Заглавие на проекта: „Имунни, биохимични и генетични биомаркери свързани с патогенезата, протичането и прогнозата на COVID-19 сред населението в България“
Базова организация: Медицински университет - София
Ръководител: проф. Елисавета Наумова-Григорова
Изтеглете кратка информация за проекта от тук

 


Заглавие на проекта: „Изследване на прекомерната реакция на тъканите, опосредствана от инфламазомите, водеща до клинично тежка SARS-CoV-2 инфекция. Транслационен подход“
Базова организация: Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов", БАН
Ръководител: проф. Сорен Хайрабедян
Изтеглете кратка информация за проекта от тук

 


Тематично по направление2. „Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“

Заглавие на проекта: „COVID-19: Предизвикателството 2020. Общностни нагласи, стратегии и реакции“
Базова организация: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Ръководител: Доц. д-р Еля Цанева
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/obFmYvwmrLo


Заглавие на проекта: „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“
Базова организация: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/pY-Zm-Giy7Y


Заглавие на проекта: „Оценка на икономическите, социални и финансови последици от пандемията COVID-19 и мерки за възстановяване на транспортния сектор“
Базова организация: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Ръководител: Проф. д-р Христина Николова
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/1T6H8foM-WM


Заглавие на проекта: „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията“
Базова организация: Институт за изследване на населението и човека – БАН
Ръководител: Гл. ас. д-р Илина Начева
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/spBuv7eW1cY


Заглавие на проекта: „Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи“
Базова организация: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Ръководител: проф. д-р Станимир Кабаиванов
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/6ReGhe30tc4


Заглавие на проекта: „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“
Базова организация: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Ръководител: Доц. д-р Мина Ангелова
Изтеглете кратка информация за проекта от тук
Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/xF1ng_Iirio


Заглавие на проекта: „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“
Базова организация: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Ръководител:  Проф. д-р Даниел Вълчев
Изтеглете кратка информация за проекта от тук

 


„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СЪВМЕСТНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ЗА КОВИД-19“

Заглавие на проекта: „Молекулен дизайн, синтез и скрининг за антикоронавирусна активност на хетероциклени съединения с контролирана клетъчна токсичност посредством наноенкапсулиране (COVIDAvir)“
Базова организация: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Ръководител: доц. д-р Меглена Къндинска-Василева
Изтеглете кратка информация за проекта от тук

Видеопредставяне на проекта:

https://youtu.be/QzRnSWwAz_M

 


Заглавие на проекта: „Функционална роля на фоликуларните хелперни и регулаторни Т клетки за продукцията и поддържане нивата на SARS-CoV-2 неутрализиращите антитела“
Базова организация: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Ръководител: доц. д-р Велислава Терзиева