Резултати от оценяването и класирането на постъпилите възражения по конкурси на ФНИ за 2020 и 2021 г.

Резултати от оценяването и класирането на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ , „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“, Конкурс „Българска научна периодика-2021“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“

 На заседанието си от 11.06.2021 г., Протокол 55, Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие доклада на Комисията по възраженията относно разглеждане на допустимостта, оценяването и класирането на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ , „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020  г.“, Конкурс „Българска научна периодика-2021“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“. Дейността на комисията е осъществена в съответствие с процедурите по чл. 61, ал. 3, от Правилника на ФНИ и Правилата за определяне на състава и за работата на експертната комисия по възраженията към ФНИ. Двадесет и четири проектни предложения не са допуснати за разглеждане от комисията поради неоснователни мотиви в постъпилите възражения. Резултатите от разглеждане на възраженията и решенията на Изпълнителния съвет на ФНИ са публикувани в следните таблици:

Оценяване и класиране на проектните предложения по постъпили възражения:
По Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2020 г.“

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020  г.“

По Конкурс „Българска научна периодика-2021“

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“

Проектни предложения, определени за финансиране в съответствие с процедурата по чл. 61, ал. 7 от Правилника на ФНИ и с Годишната оперативна програма на ФНИ за 2021 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката:
По Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2020 г.“

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020  г.“

По Конкурс „Българска научна периодика-2021“

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“ -  няма определени за финансиране.